Öttizedes rózsafüzér

A rózsafüzér a katolikus egyházban az imádság egyik közkedvelt formája, illetve az ehhez használt eszköz. Formáját tekintve lényege, hogy bizonyos imákat meghatározott számban és sorrendben kell mondani.

A rózsafüzér egy többnyire zsinórra fűzött fagolyókból vagy gyöngyökből álló, a két végén összekapcsolt lánc, amelyen a szemek a következő megosztásban találhatók: egymás mellett szorosan 10 kis szem, majd egy távolabb lévő vagy nagy szem. Ezt úgy hívják, hogy egy tized. A teljes rózsafüzér 5 ilyen tizedből áll. Az összekapcsolt lánchoz egy kis bevezető szakasz kapcsolódik. E bevezető szakasz első eleme a kereszt, ezt egy nagy szem követi, majd 3 kicsi, végül megint egy nagy szem.

Nagyfigyelmeztetés

Csodás Érem

1830. november 27-én este fél hatkor a Szent Szűz újabb látomásban mutatta meg a nővérnek a csodás érem tervét. Mária egy félig látszó földgömbön állt, s két kezében egy kisebb gömböt tartott, majd így szólt: „Íme ez a gömb, melyet itt látsz, az egész világot jelenti… s minden embert külön-külön.” A Szűzanya ujjain gyűrűk, s azokban drágakövek voltak, amelyekből több fénysugár áradt. „Ezek a sugarak a kegyelmek jelei, melyeket Mária az emberek számára kiesdekel.” - hallja Katalin. A Szent Szűz jobb kezétől kezdődően arany felírás volt látható. A felirat átívelt Mária feje fölött, és bal kezénél végződött. Az írás így szólt:

„Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!”

Mária kérte Katalint: „E minta szerint egy érmet kell veretni, és azok, akik azt megáldása után viselik, és áhítattal elmondják ezt a rövid fohászt, Isten Anyjának egészen különös oltalma alatt állnak.” Ezt követően megfordult a kép, s a látnok az érem hátoldalát látta. Középen nagy M betű és a kereszt kombinációja rajzolódott ki, alatta a két szív. Az egyiket tövisfonat koszorúzta, a másikat tőr járta át. Az egész kompozíciót pedig 12 csillag övezte. Néhány héttel később, decemberben a jelenés és a rá vonatkozó felszólítás megismétlődött. Utolsó látomásában a Szűzanya tudtára adta Katalinnak: „Leányom, most már nem jövök többé, csak imáidban hallod szavamat.”

Nagyfigyelmeztetés

Barna Skapuláré

1251. Július 16.-án Stock Szent Simonnak, a Kármelita Rend általános főnökének megjelent a Szűzanya, áldott kezében tartván a vállruhát és így szólt: "Azt a kiváltságot adom a te számodra és minden kármelita számára, hogy aki ebben a skapuláréban hal meg, nem szenved az örök tűzben. Fogadd kedves fiam, rended vállruháját, társulatom jelvényét, íme az üdvösség jele, oltalom a veszélyben, a béke és az örök frigy záloga." Ezt a kiváltságot az Egyház kiterjesztette mindazokra a hívekre, akik ezt szabályszerűen felveszik.

A szent vállruha, (mely megszentelt Skapuláré éremmel is helyettesíthető) felvétele által tagjai leszünk a Skapuláré társulatnak, ezáltal a Szűzanya gyermekeiként megtapasztalhatjuk mindenkori hathatós segítségét. A szent vállruhát (vagy Skapuláré érmet) éjjel-nappal viselni kell.

XV.Benedek pápa szavai: "Legyen közös nyelvetek az Evangélium szava, és közös fegyveretek a Kármelhegyi Szűz skapuláréja, amelyet mindegyiketeknek viselnie kellene, amely éppen a halál utáni pártfogás egyedülálló kiváltságának örvend!"

Felajánló ima
Ó, Boldogságos Szeplőtelen Szűz, Kármelhegy ékessége és fénye, ki különösen kegyes szemmel tekintesz arra, aki áldott ruhádat viseli; tekints reám is kegyesen és fogadj oltalmad palástja alá. Erősíts hatalmaddal, világosítsd meg lelkem homályait bölcsességeddel s gyarapítsd bennem a hitet, reményt és szeretetet. Ékesítsd fel lelkemet kegyelmekkel és erényekkel, hogy isteni Fiadnak mindenkor kedve teljék benne. Állj mellettem életemben, vigasztalj meg halálomban édes jelenléteddel, és mutass be a Szentháromságnak mint gyermekedet és ájtatos szolgádat, hogy a mennyországban örökké dicsérhesselek és áldhassalak. Amen.
3 Üdvözlégy Mária ... és Dicsőség ...

Nagyfigyelmeztetés

Benedek Érem

Szent Benedek medáljának eredete régre nyúlik vissza. Bizonyos, hogy már 1000 körül népszerű volt, tisztelete különösen Brúnó bencés szerzetes (a későbbi IX. Szent Leó pápa) felgyógyulása után terjedt el. Hivatalosan először XIV. Benedek pápa hagyta jóvá a Medált az 1741. december 23-án és az 1742 márciusában kiadott brévében, melyek szerint aki hittel hordja a Medált, búcsút nyer, ha a megszentelő kegyelem állapotában van (ez a katolikus hit szerint Isten kegyelméből, szentgyónás és áldozás, valamint a bűnöktől való távoltartás által nyerhető el), és ha imádkozik a Szentatya szándékára (például egy Hiszekegyet, egy Miatyánkot, egy Üdvözlégyet, egy Dicsőséget stb.). A Medál mindegyik változatának viselése búcsút eredményez. A Benedek-pajzs Németországból terjedt el, az Irgalmas Nővérek rózsafüzérükön hordják. A Benedek-pajzsot a nép kísértések, pestis és kolera ellen használta, az istállóban a bajok elhárítására falra akasztották, egerek ellen elásták a szántóföldben. Oly nagy erőt tulajdonítottak neki, hogy más szentek érméire is ráverték. A Zakariás-áldással kapcsolva különösen hatásosnak tartották pestis ellen. Ez az érem nagy segítségére volt a haldoklóknak. Évszázadok alatt sokan azt tapasztalták, hogy aki bizalommal viseli a Szent Benedek érmet, az védelmet élvez az ördögi támadások ellen, és védelmet kap a betegségek, a méreg, a veszély és mindenfajta támadás ellen. E kegyelmek elnyerésére elég, ha egy megáldott Szent Benedek érmet ájtatos és tiszteletteljes lelkülettel viselnek, a házban, az ajtókon vagy az autóban felakasztanak. Nem tartoznak hozzá meghatározott imák. A Medál (Feszülettel vagy anélkül) Római Szertartás szerinti megáldását bármelyik pap megteheti, bár a hagyomány azt ajánlja, hogy a pap Benedek-rendi legyen. Egyesek szerint a Benedek-pajzzsal vert Benedek érmek elterjedtségük tekintetében a 2. helyen állnak a Szűzanya érmek (pl. a Csodás Érem) mögött.
Nagyfigyelmeztetés

Benedek kereszt

Néha a Medál részét képezi egy Szent Feszületnek (Krisztus a kereszten ábrázolás), mégpedig a Corpus (Krisztus Teste) feje mögött. Ezt a feszületet „A Békés Halál Keresztje” néven ismerik, nemcsak a Medál exorcizáló (ördögűző) tulajdonsága és Krisztus Testének ábrázolása miatt, hanem Szent Benedek sajátos patronálása miatt, amely halálának körülményein alapszik. Nagy Szent Gergely pápa Dialógusainak II. könyvében leírja Szent Benedeknek az örökkévalóságba való átmenetét: „Megparancsolta a szerzeteseknek, hogy vigyék az oratóriumba, ott megerősítette magát magához vévén Megváltó Krisztus Urunk Testét és Vérét. Legyengült testét tanítványai támogatták, de azután saját lábán állt meg, és kezeit az ég felé emelte. És amint így imádkozott, kilehelte lelkét.” Teljes búcsú adatik, a szokott módon annak, aki halála órájában megcsókolja, megérinti vagy valamely módon tiszteli a Szent Keresztet, és felajánlja lelkét Istennek.
Nagyfigyelmeztetés

Szent Arc

“Gyermekeim! A szörnyű napokban, amelyek az emberiségre várnak, isteni Fiam Szent Arca valódi segítség lesz(kendő, mely könnyeket töröl), mivel mögé fognak rejtőzni igaz gyermekeim. A Szent Arc valóságos áldozati adomány lesz, amely enyhíteni fogja az emberiségre váró büntetéseket. Azokban a házakban, ahol a Szent Arc képe jelen van és tisztelik, világosság lesz, hogy megszabaduljanak a sötétség hatalmától. Utasítani fogom angyalaimat, hogy azokat a lakóhelyeket, ahol Fiam Szent Arcának képe van, jelöljék meg és őrizzék meg gyermekeimet a bajoktól, amelyek a hálátlan emberiségre zúdulnak. Gyermekeim! Legyetek mindnyájan a Szent Arc igazi apostolai és terjesszétek mindenütt e tiszteletet! Minél jobban el fog terjedni, annál kisebb lesz a csapás.”

Szent X. Piusz: "Gyermekeim! Ha a Szent Arc tiszteletének, az egész világon történő terjesztésére vonatkozó utasításaimat követték volna az emberek, ezáltal mindkét világháborút megakadályozhatták volna. Megadtam a szükséges utasításokat, hogy minden templomban, kolostorban és a keresztény családok házaiban a Szent Arc méltó helyet kapjon. Azonban e tisztelet nem az én utasításomnak megfelelően terjedt el, s csak kis mértékben történt meg terjesztése. Mivel Jézus Krisztus Szent Arcának tiszteletére nem fektettek hangsúlyt, ezzel kiváltották az Örök Atya haragját az emberiség iránt, s így megengedte a két szörnyű világháborút. Most ismét kéri az Ég a Szent Arc képének elterjesztését és annak tiszteletét. A templomokban, kolostorokban és a keresztény családok házaiban méltó helyen helyezzék el ezt a képet. Ha ez a tisztelet elterjed, meg fogja kímélni az emberiséget a harmadik világháborútól, amely félelmetes és borzasztó lenne. Ha a Szent Arc tisztelete az egész világon elterjed, az Örök Atya ki fog engesztelődni, mivel Fia eltorzított Arcára tekintve részvéttel lesz az emberiség iránt, Krisztus Arca ugyanis az egész emberiséget jelképezi."

Nagyfigyelmeztetés

Isteni Irgalmasság

Részlet a naplóból, Jézus kéri Fausztinát: "Azt kívánom, hogy a képet (...) húsvét után az első vasárnap ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe. (..) Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, főleg a szegény bűnősök részére. Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége, (...) Az a lélek aki gyónáshoz és szentáldozáshoz járul teljes bűnbocsánatot nyer, és mentesül a büntetés alól." Az Isteni Irgalom elnyerésének vannak további feltételei. Teljes bizalom Isten jóságában Gyakorló felebaráti szeretet A szentgyónás utáni megszentelő kegyelem állapota, Szentáldozás. Ezek a feltételek azt tükrözik, hogy egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul Jézushoz bizalommal. (Mondta Jézus Fausztinának).

Jézus megkérte Fausztinát, hogy amikor délután hármat üt az óra, bárhol is van, merüljön el az imában és igyekezzen elvégezni a keresztutat. Azért mert „az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára”. Az imát az egész világnak, de főleg a szegény bűnösökért kérte Jézus.

Nagyfigyelmeztetés

Jézus Szent Szíve

Az Egyház hivatalos liturgiája mindaddig tartózkodó maradt, amíg a Jézus Szíve teológiája nem volt kidolgozva. 1765: engedélyezte XIII. Kelemen pápa (1758-69) a lengyel püspököknek, hogy bizonyos keretek között bevezessék Jézus Szíve miséjét és officiumát. IX. Pius pápa. 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. XIII. Leó pápa (1878-1903) 1899-ben hagyta jóvá a Jézus Szíve litániát az egész Egyház számára. XI. Pius 1928-ban a Miserentissimus Redemptor enciklikában már összefoglalást adott a Jézus Szíve tisztelet teológiai alapjairól. XII. Pius pápa ( 1939-58) a Haurietis aquas enciklikájával emlékezett meg a 100 évvel korábban bevezetett ünnepről. – Főünnepe a pünkösd utáni 2. vasárnapot (úrnap nyolcadát) követő péntek (az egyházi év utolsó változó ünnepe). Ezenkívül a Jézus Szíve tisztelet ideje minden elsőpéntek és a június hónap.
Nagyfigyelmeztetés

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

A Boldogságos Szűz Mária szíve, a teljes ártatlanság, valamint a megtestesült Ige és a megváltott ember iránti anyai szeretet jelképe. Tiszteletének alapja a szeplőtelen fogantatás és az istenanyaság.
Nagyfigyelmeztetés

Jézus és Mária egyesült Szíve

(Kivonatok egy engesztelésre hivatott léleknek adott kinyilatkoztatásokból - 1977. október 17.)
"Az Úr megmutatta nekem, mily nagy kegyelem a világ számára, hogy ezt az imát tanította nekünk. Jézus mondja: 'Közöld a világgal, hogy ennek az imának az egész földön el kell terjednie. Meg fogja újítani a föld színét.'"
"A kép amely által az Úr e titokban tiszteletet kér: a haldokló Jézus a kereszten a Rá feltekintő Szűz Máriával. A Jézus Szív és Szűz Mária Szíve kép, középen a fénylő kereszttel és ostyával szintén megfelelő ábrázolás e titokhoz."

Nagyfigyelmeztetés

 Hírek
Felkerült a "A sorsdöntő Közel-Kelet" c. dokumentumfilm sorozat a Szentföld menüpontba.

Új lelki tükör a Szentgyónás menüpontban.
 Hivatalos fordítások


 Maria Divine Mercy oldala
www.thewarningsecondcoming.com
Isteni Irgalmasság
 A hivatalos magyar oldal
www.masodikeljovetel.hu
Isteni Irgalmasság
 www.utolsoidok.com
 www.uzenetek.eu
 Élő Isten Pecsétje
 Üdvösség Érme